Skogen idag

Skogen är en fantastisk och förnyelsebar naturresurs som har stort värde för oss, både ekonomiskt och miljömässigt. Den är motorn i den svenska naturen och hyser en stor och värdefull biologisk mångfald. Skogen är inte bara hem för många av våra djur, där de kan finna skydd och mat, utan producerar också livsviktigt syre som alla vi levande varelser behöver. För att kunna bruka skogen hållbart och långsiktigt krävs god kunskap och gott hänsynstagande till de som lever av den, djur som människor.

Samtidigt som den är källa till många viktiga råvaror i vårt samhälle är skogen förnyelsebar, vilket gör den än mer värdefull. Inte minst ur klimatsynpunkt.

Kolsänka

Genom klok skötsel och brukande kan skogen dessutom binda mer koldioxid eftersom den nya generationen skog vid föryngringsavverkning växer bättre än den tidigare. De positiva effekterna blir än större då vi byter ut fossilbaserade produkter i vår vardag mot träbaserade. Brukandet av skogen kan alltså ge både en förnyelsebar råvara och minska vår klimatpåverkan. En naturlig och väl fungerande kolsänka!

Produkter från skogen

Skogen är djupt rotad såväl i den norrbottniska historien som i folksjälen och spelar alltjämt en viktig roll. De traditionella produkterna, sågade trävaror, papper och massaproduktion, utgör fortfarande basen. Men under de senaste tio åren har även de så kallade sidoströmmarna från skogsindustrins basprocesser utvecklats till värdefulla och viktiga produkter.

Mycket av den forskning och utveckling som lett till dessa produkter sker lokalt här i Norrbotten. Exempel på detta är tillvaratagandet av talloljan vid massaproduktionen. Talloljan behandlas så att den kan blandas in i vanlig diesel och användas som drivmedel för bland annat personbilar, vilket kan minska de fossila koldioxidutsläpp med upp mot 50% procent. Fler sidoströmmar och vidareförädling av produkter från skogen utvecklas och etableras hela tiden i vårat län.

Skogens betydelse för Sverige och Norrbotten

Sverige (med endast en procent av världens skogsmark) är efter Kanada världens största exportör av papper och sågade trävaror. I  Sverige står skogsindustrin för 9-12% av det totala exportvärde. 

För Norrbotten är skogsnäringen en av de viktigaste näringarna. I våra skogar samverkar skogsägarna med både turistföretag och rennäring. Med en god spridning över hela länet av både industrier och skogsbruksföretag är skogsnäringen en väsentlig del av den ekonomiska bas vi har för det lokala samhället. Av Norrbottens totala sysselsättning står skogsnäringen för 12% (2020) I Piteå kommun sysselsätts ca 3100 personer och står för en viktig del av kommunens skatteintäkter. För oss i Norrbotten är skogsnäringen därmed en väsentlig del av det vi bygger vårt välstånd av.